Reklamační řád

Reklamační řád - Nábytek VALMO

Nárok na uplatnění záruky

1. Kupující má právo uplatnit u prodávajícího záruku jen na zboží, které u něj zakoupil a které vykazuje v zákonem dané lhůtě 24 měsíců vady, zaviněné prodávajícím.

Dokumenty ke stažení : Reklamační formulář

2. Kupující má právo si zboží při jeho převzetí překontrolovat (viditelné vady, počet artiklů, či balíků, z kterých se zakoupené zboží skládá).

Odpovědnost za vady

1. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, vady způsobené nevhodným způsobem ošetření, neodbornou montáží, jakož i vady způsobené kupujícím po převzetí zboží. Vadou zboží není obvyklý barevný rozdíl a rozdíl ve struktuře přírodních materiálů (např. kůže, dřevo, dýha), textilních a umělých materiálů (např. drobné odchylky ve vzorech a tónech barev u látek). Vadou dále nejsou rozdíly rozměrů u čalouněného nábytku v rámci tolerancí, které připouštějí příslušné technické normy platné na území České republiky.

2. Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vady, na které byl prodávajícím v době uzavření smlouvy upozorněn (např. zlevněné zboží z výprodeje) a za které dostal patřičnou slevu.

3. Reklamace nemusí být uznána:
• nenahlášením zjevných vad při převzetí zboží
• poškozením zboží v případě vlastní přepravy
• používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají přirozenému prostředí (vlhkost, chemické a mechanické vlivy, povětrnostní podmínky atp.)
• neodbornou montáží, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním náležité péče o zboží
• poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s všeobecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými na území České republiky
• nekvalitní přípravou podkladů (nerovnost stěn a podlah) pro řádnou realizaci montáže
• uplynutím záruční doby

Záruční doba

1. Záruční doba na zboží je 24 měsíců (pokud není ve smlouvě uvedeno jinak) a začíná plynout dnem převzetí zboží kupujícím.

2. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl zboží používat z důvodu jeho záruční opravy.

Uplatnění a vyřízení reklamace

1. Reklamace vyřizujeme dle platných právních předpisů (zákon č.: 634/1992 o ochraně spotřebitele v platném znění a zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění).

2. Nahlášení reklamace je nutno provést neprodleně (bez zbytečného odkladu) po zjištění vady, a to písemně, elektronickou poštou (emailem) nebo osobně na prodejně, nejlépe v nejbližším místě bydliště kupujícího (nebo umístění věci).

Dokumenty ke stažení : Reklamační formulář

3. Pro ověření vlastníka věci a platnosti záruční lhůty, je nutno doložit doklad o zaplacení, který je nepřenosný (kupní smlouva), pokladní doklad, či jiný doklad prokazující zakoupení věci u firmy Ladislav Motl - VALMO.

4. Pro určení oprávněnosti či neoprávněnosti reklamace věci je nutno předložit výrobek, doložit fotografie viditelně zobrazené vady (vad) nebo zpřístupnit místo, kde je věc umístěna (u objemných artiklů) našemu servisnímu pracovníkovi reklamací, a to nejpozději do 24 hodin od nahlášení reklamace. V opačném případě bude reklamační řízení pro nesoučinnost zastaveno.

5. Reklamace výrobku bude vyřízena do 30 dnů od jejího nahlášení, pokud se obě strany nedomluví na lhůtě delší. 

Nábytek VALMO
Pánská 25
Mimoň
47124

Kontaktní informace
Nábytek VALMO
Pánská 25
47124 Mimoň
GPS: 50°39´35.387"N, 14°43´27.880"E
Email: info@nabytek-valmo.cz
Telefon:603 282 127
739 300 868
Skype:Skype nabytekvalmo